Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. På vores website bruges cookies primært til trafikmåling og optimering af sidernes indhold
Modtaget!
Åbent i dag kl. 11:00 - 17:00.

Velkommen til

Historisk Havn – porten til Danmarks maritime kulturarv

Helsingør er den eneste større danske by, der siden sin grundlæggelse udelukkende har levet af havet og ikke af sit opland. Med sin unikke placering ved indsejlingen til Østersøen, M/S Museet for Søfart og Kronborg som UNESCO Verdensarv findes her potentialet til at bringe fortællingen om hele Danmarks maritime kulturarv ud til internationale turister, danskere samt børn og unge, der besøger byen.

Takket være lokale ildsjæle og et stærkt samarbejde mellem Helsingør Kommune, Helsingør Havne, og med tilskud fra private fonde, er det i løbet af meget kort tid lykkedes at etablere et levende maritimt miljø med smukke og bevaringsværdige skibe i havnen, et arbejdende værksted i den gamle værftshal Hal16 og maritime aktiviteter året rundt.

Over de næste år vil denne udvikling fortsætte, så både de mange danske og internationale turister, der besøger byen, men også Helsingørs egne borgere, kan komme tæt på maritime fortællinger overalt i havnen.

 

Fripladser i Kulturhavn Kronborg / Historisk Havn Helsingør

Friplads til fartøjer i Helsingør historiske museumshavn tildeles efter ansøgning til et udvalg bestående af chefen for Helsingør Havne, direktøren for Museet for Søfart og formanden for Hal 16. Ansøgningsfristen er 1. januar 2019 og friplads tildeles for 1 år, hvorefter der skal søges om friplads for fartøjet igen.

Formål
Formålet med fripladser i havnen er at formidle den maritime kulturarv ombord og omkring skibene gennem en bred repræsentation af dansk sejlende kulturarv. Skibe, der ønsker friplads, skal derfor opfylde nedenstående krav:

1. Fartøjet skal have et unikt formidlingspotentiale, som pryder havnemiljøet, med hensyn til stand og opklaring på dæk.

2. Fartøjet skal være oprigget i sæsonen.

3. Fartøjet skal opsætte formidlingsfortællinger på fartøjet, og bidrager dagligt til en aktiv levende havn.

4. Fartøjet skal tage del i 4-6 årlige maritime arrangementer på havnen med åbent skib og gerne tage aktivt del i begivenheder som Søsætning (april), Øresund på Langs (august) og Jul på havnen (december).

5. Skibet skal være sikkerhedsmæssigt i forsvarlig stand med hensyn til forsikring, læns og ladesystem.

6. Skibet skal være aktivt og betalende medlem af foreningen Maritimt Værksted Hal 16.

7. Det tilstræbes, at fartøjerne har oprindeligt udseende med hensyn til materialevalg, er kulturhistorisk interessante fartøjer, at der løbende sker formidling af fartøjet på kajkanten.

8. Det tilstræbes endvidere, at det er bevaringsværdige skibe, der er anerkendt af skibsbevaringsfonden og medlemmer af TS (Træskibssammenslutningen) eller DFÆL (Dansk Forening for Ældre Lystfartøjer).

Ansøgning om friplads
For at opnå friplads, eller optagelse på venteliste, skal følgende være opfyldt:
– Der skal være ledig havneplads på det areal, der er omfattet af fripladsordningen,
– Der skal udfyldes en ansøgning. Denne sendes til: bestyrelsen.hal16@gmail.com,
– Koordineringsudvalget for Historisk Havn Helsingør skal kunne anbefale fartøjet efter de af Helsingør Havne udstukne kriterier,
– Fripladsen gælder 1 år, hvorefter der skal søges på ny,
– Fartøjsejeren/lauget skal være medlem af Maritimt Værksted Hal 16,
– Ejeren tilkendegiver, hvordan denne kan og vil bidrage positivt til formidlingen af skibet i samarbejde med M/S Museet for Søfart og Maritimt Værksted Hal16,
– Der underskrives kontrakt med Helsingør Havne for overholdelse af regler for fripladsen og med M/S Museet for Søfart om formidling af fartøjet.

Optagelseskriterier
1. Der er tale om et ældre brugsfartøj, ældre lystfartøj eller en materialeægte kopibygning.
2. Fartøjet i sit udtryk fortæller dansk kultur og søfartshistorie.
3. Fartøjsejeren kan dokumentere ejerskab, fartøjet skal være ansvarsforsikret og forsikret mod forlis (hævning), fjernelse af vrag samt forurening.

Regler for fartøjer, der tildeles friplads
1: Fartøjet skal anbefales af Koordineringsudvalget for Historisk Havn Helsingør, som ved godkendelse kan anvises plads i havnen. Der er ikke tale om en fast plads, men en ret til en plads. En friplads medfører, at fartøjet er fritaget for at betale for at ligge til kaj i Helsingør Havn på den af havnen anviste plads. En friplads omfatter ikke eventuelle forbrugsafgifter til skibet i form af el, vand eller lign. Dette afregnes særskilt efter forbrug og efter direkte aftale med Havnekontoret.
2: Det er fartøjsejerens ansvar at tilse sit fartøj, når det henligger i eller på havnen, samt at sørge for, at skibet er flydende og sødygtigt og fremstår velholdt og tidssvarende for sin oprindelse. Fartøjet skal være ansvarsforsikret og forsikret mod forlis (hævning).
3: Fartøjsejeren skal holde fartøjet lænset, vel fortøjet og affendret, ligesom eventuel vinterafdækning i perioden 1. november til 31. marts skal være passende fastgjort. Enhver skade, fartøjet forvolder på havneanlæg eller andre skibe, er ejerens ansvar og erstatningspligt.
4: Fartøjsejeren må kun anvende bådpladsen til det fartøj, der har fået tildelt friplads. Fartøjsejeren må hverken overdrage eller udlåne bådpladsen.
5: Fartøjet må ikke anvendes til permanent beboelse, opsætning af reklamer, til handel over kajen eller restaurationsdrift. Undtaget er dog charterskibe.
6: Pladsen tildeles fartøjet, og ved eventuelt ejerskifte skal der på ny ansøges om friplads.
8: Under udførelse af et fartøjs reparation eller vedligeholdelse skal ordensreglerne for havnen overholdes, og havnens område må ikke forurenes. Kaj-arealerne ud for fripladsen skal til enhver tid fremstå sømmelige. Affald mv. kan bortskaffes via renovationsordningen på Havnearealet. Eventuelle tvivlsforhold afklares ved Helsingør Havnekontor, på baggrund af forudgående høring af Historisk Havn Helsingørs koordineringsudvalg.
9: Manglende overholdelse af de nævnte regler medfører, at retten til friplads bortfalder. I tilfælde af grov overtrædelse af de nævnte regler, kan Helsingør Havne bortvise fartøjet fra havnen. I så fald skal fartøjsejeren for egen regning forhale fartøjet.
10: Fartøjet og fartøjets ejer forpligter sig til at deltage aktivt i formidlingsaktiviteter omkring de historiske skibe i havnen i samarbejde med M/S Museet for Søfart og i mindst 1 større kulturformidlende aktivitet årligt.

Gå til top