Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. På vores website bruges cookies primært til trafikmåling og optimering af sidernes indhold
Modtaget!
Åbent i dag kl. 11:00 - 17:00.

Velkommen til

Historisk Havn – porten til Danmarks maritime kulturarv

Helsingør er den eneste større danske by, der siden sin grundlæggelse udelukkende har levet af havet og ikke af sit opland. Med sin unikke placering for foden af Kronborg og ved indsejlingen til Østersøen rummer byen fortællinger om hele den danske, maritime kulturarv – og en stor del af den udenlandske.

Takket være lokale ildsjæle, tilskud fra private fonde og et stærkt samarbejde mellem Helsingør Kommune, Helsingør Havne og M/S Museet for Søfart er det lykkedes at etablere et levende maritimt miljø med smukke og bevaringsværdige skibe i havnen, et arbejdende værksted i den gamle værftshal Hal 16 og maritime aktiviteter året rundt. Søfarten er en vigtig del af Danmarkshistorien og har været essentiel for opbygningen af vores samfund. Ved at bevare, fremvise og sejle med de gamle skibe får vi den maritime kulturarv direkte ind under huden! Flere af skibene kan påmønstres enten som betalende eller frivillige gaster. Læs mere under hvert skib.

Denne udvikling vil fortsætte, så både de mange danske og internationale turister, der besøger byen, og Helsingørs egne borgere, kan komme tæt på søfartens liv og dets fortællinger overalt i havnen og byen.

Velkommen om bord!


 

TS Frihavn i Helsingør!

Fartøjer som er medlem af Træskibs Sammenslutningen kan ligge gratis i 2 døgn i Historisk Havn Helsingør.
Flere oplysninger på TS-Skib/frihavne/Helsingør .

Træskibsfrihavn i Helsingør

Ønsker du med ejet skib at ligge fast i Historisk Havn Helsingør, kan du ansøge om en helårsfriplads hvert år i januar måned.

Elsinore Historic Port

– Gateway to the Danish Maritime Cultural Heritage

Elsinore is the only Danish city that has always lived solely off the sea and not its surrounding countryside. With its unique location beneath Kronborg and at the entry to the Baltic Sea, the city speaks of the entire Danish maritime cultural heritage – and a great deal of foreign heritage.

Local enthusiasts, private funding and strong cooperation between the municipality of Helsingør Kommune, Port of Elsinore and M/S Maritime Museum of Denmark have succeeded in creating a vibrant maritime setting with beautiful, protected vessels in the harbour, an active workshop in the old shipyard building of “Hal 16” and maritime activities all year round.

This development will continue to the benefit of the large numbers of visiting Danish and foreign tourists and the citizens of Helsingør themselves may get a deeper understanding of maritime life and maritime stories all over the harbour and the city.

Welcome aboard!

Skibene i Historisk Havn Helsingør

Helsingør Havne har gavmildt stillet våddokken Dok 2 til rådighed for bevaringsværdige træskibe. Gennem en fripladsordning kan alle træskibe søge om gratis at blive en del af Historisk Havn Helsingør. Herunder kan du kort læse mere om de skibe, som i 2019 har fået friplads i Historisk Havn Helsingør. Ser du dem ikke i havnen, er det fordi de er ude at sejle på havet! Heldigvis kan man som privatperson sejle med på flere af skibene, enten som betalende eller frivillig gast. For nærmere information se hvert enkelt skib.


S/S BJØRN er bygget i 1908 som kombineret slæbebåd og isbryder, og tjente i Randers indtil 1981. Her overtog Foreningen til Gamle Skibes Bevarelse, Dansk Veteranskibsklub, S/S BJØRN for 72 kr., én krone for hvert aktivt år, under forudsætning af, at skibet blev restaureret. I dag sejler BJØRN charterturer i Øresund og omegn. Læs mere og bestil en sejltur på ss-bjoern.dk


FYRSKIB NR. XVII
blev bygget i Odense i 1895. Efter 24 år i det nordlige Øresund hvor det lå ved Lappegrunden, kom det en længere tur på værft hvor det bl.a. fik indlagt motor. Herefter fandt FYRSKIB NR XVII en ny station ved Gedser Rev, hvor det med enkelte afbrydelser lå indtil 1972. Et frivilligt laug af gæve søfolk vedligeholder fyrskibet her i Helsingør. Læs meget mere på mfs.dk/fyrskibet


ZAR er en tremastet topsejlsskonnert sejler fra 2019 charterture ud for Helsingør Havn. I dag er det skipper Morten Elmboe som sejler skibet. Du kan læse meget mere om skibet samt booke det til charterture på mszar.dk


BELINA er doneret til Foreningen Hal 16 af Jytte og Peter McNair, og er Hal 16s eneste fællesbåd. Derfor er det også vores kæreste eje, en båd som der nu er etableret et sejlerlaug omkring, og som vil sejle de fleste tirsdage gennem sejlsæsonen og på togter til over sommeren. Skriv til bestyrelsen.hal16@gmail.com hvis du ønsker at blive en del af lauget. Læs mere på mfs.dk/belina


ANNA ELISE er en tomastet hajkutter, som vedligeholdes og sejles af frivillige omkring Bådforeningen af 12. april 1978. ANNA ELISE er p.t. på værft i Rødby Havn. Foreningen er åben for nye medlemmer, ønsker du at blive en del af ANNA ELISE kan du læse mere på deres hjemmeside www.anna-elise.dk

 


TRE VENNER er en fiskekvase bygget på Læse i 1902. I dag er den ejet af Michael Bertelsen og pryder Dok 2 i havnen når ikke den er ude at sejle. Se mere på: mfs.dk/tre-venner


HAWILA er en 34m lang to-mastet galease, som er bygget i Norge i 1935 som isbryder. I 2014 blev skibet fundet af en gruppe venner, som begyndte at restaurere skibet, og HAWILA blev dernæst doneret til den nyoprettede non-profit organisation, Hawila Project. I maj 2017 begyndte HAWILA at samarbejde med M/S Museet for Søfart og Maritim Værksted Hal16 i Helsingør. Læs mere på mfs.dk/hawila og på hawilaproject.org


YODA er en sjægt, der oprindeligt stammer fra den norske østkyst. Denne Limfjordssjægt er en tro kopi af den sjægt der i 1909 blev bygget af møllebygger Niels Dam. Uden anden faglig baggrund end tre weekendkurser, startede Jens Axelsen i foråret 1999 byggeriet af sjægten i en villahave i Hillerød. Allerede året efter, i år 2000, blev YODA søsat. Læs mere på mfs.dk/yoda/

The ships in Elsinore Historic Port

The Port of Elsinore has graciously made the wet dock of “Dok 2” available for wooden vessels deemed worth preserving. By means of a system with moorings free of charge, all wooden ships may apply for free inclusion in Elsinore Historic Port. If the ships are not in the harbour, they are out at sea. Below, you may read more about the ships that have been granted free mooring in Elsinore Historic Port! Luckily, you have the option to join several of the ships as a private person, either as a paying guest or as a volunteer crewmember. You will find more information on each individual ship below.

The Wooden Ships’ Free Port of Elsinore

Shipping is an important part of Danish history; it has been essential to the growth of our society. Through the preservation, display and use of the old ships, our maritime cultural heritage is engrained in our very being! Several of the ships accept enlistment by paying guests as well as volunteer hands.

This development will continue to the benefit of the large numbers of visiting Danish and foreign tourists and the citizens of Helsingør themselves may get a deeper understanding of maritime life and maritime stories all over the harbour and the city.

Welcome aboard!

Fripladser i Kulturhavn Kronborg / Historisk Havn Helsingør

Friplads til fartøjer i Helsingør historiske museumshavn tildeles efter ansøgning til et udvalg bestående af chefen for Helsingør Havne, direktøren for Museet for Søfart og formanden for Hal 16. Ansøgningsfristen er 1. januar 2019 og friplads tildeles for 1 år, hvorefter der skal søges om friplads for fartøjet igen.

Formål
Formålet med fripladser i havnen er at formidle den maritime kulturarv ombord og omkring skibene gennem en bred repræsentation af dansk sejlende kulturarv. Skibe, der ønsker friplads, skal derfor opfylde nedenstående krav:

1. Fartøjet skal have et unikt formidlingspotentiale, som pryder havnemiljøet, med hensyn til stand og opklaring på dæk.

2. Fartøjet skal være oprigget i sæsonen.

3. Fartøjet skal opsætte formidlingsfortællinger på fartøjet, og bidrager dagligt til en aktiv levende havn.

4. Fartøjet skal tage del i 4-6 årlige maritime arrangementer på havnen med åbent skib og gerne tage aktivt del i begivenheder som Søsætning (april), Øresund på Langs (august) og Jul på havnen (december).

5. Skibet skal være sikkerhedsmæssigt i forsvarlig stand med hensyn til forsikring, læns og ladesystem.

6. Skibet skal være aktivt og betalende medlem af foreningen Maritimt Værksted Hal 16.

7. Det tilstræbes, at fartøjerne har oprindeligt udseende med hensyn til materialevalg, er kulturhistorisk interessante fartøjer, at der løbende sker formidling af fartøjet på kajkanten.

8. Det tilstræbes endvidere, at det er bevaringsværdige skibe, der er anerkendt af skibsbevaringsfonden og medlemmer af TS (Træskibssammenslutningen) eller DFÆL (Dansk Forening for Ældre Lystfartøjer).

Ansøgning om friplads
For at opnå friplads, eller optagelse på venteliste, skal følgende være opfyldt:
– Der skal være ledig havneplads på det areal, der er omfattet af fripladsordningen,
– Der skal udfyldes en ansøgning. Denne sendes til: bestyrelsen.hal16@gmail.com,
– Koordineringsudvalget for Historisk Havn Helsingør skal kunne anbefale fartøjet efter de af Helsingør Havne udstukne kriterier,
– Fripladsen gælder 1 år, hvorefter der skal søges på ny,
– Fartøjsejeren/lauget skal være medlem af Maritimt Værksted Hal 16,
– Ejeren tilkendegiver, hvordan denne kan og vil bidrage positivt til formidlingen af skibet i samarbejde med M/S Museet for Søfart og Maritimt Værksted Hal16,
– Der underskrives kontrakt med Helsingør Havne for overholdelse af regler for fripladsen og med M/S Museet for Søfart om formidling af fartøjet.

Optagelseskriterier
1. Der er tale om et ældre brugsfartøj, ældre lystfartøj eller en materialeægte kopibygning.
2. Fartøjet i sit udtryk fortæller dansk kultur og søfartshistorie.
3. Fartøjsejeren kan dokumentere ejerskab, fartøjet skal være ansvarsforsikret og forsikret mod forlis (hævning), fjernelse af vrag samt forurening.

Regler for fartøjer, der tildeles friplads
1: Fartøjet skal anbefales af Koordineringsudvalget for Historisk Havn Helsingør, som ved godkendelse kan anvises plads i havnen. Der er ikke tale om en fast plads, men en ret til en plads. En friplads medfører, at fartøjet er fritaget for at betale for at ligge til kaj i Helsingør Havn på den af havnen anviste plads. En friplads omfatter ikke eventuelle forbrugsafgifter til skibet i form af el, vand eller lign. Dette afregnes særskilt efter forbrug og efter direkte aftale med Havnekontoret.
2: Det er fartøjsejerens ansvar at tilse sit fartøj, når det henligger i eller på havnen, samt at sørge for, at skibet er flydende og sødygtigt og fremstår velholdt og tidssvarende for sin oprindelse. Fartøjet skal være ansvarsforsikret og forsikret mod forlis (hævning).
3: Fartøjsejeren skal holde fartøjet lænset, vel fortøjet og affendret, ligesom eventuel vinterafdækning i perioden 1. november til 31. marts skal være passende fastgjort. Enhver skade, fartøjet forvolder på havneanlæg eller andre skibe, er ejerens ansvar og erstatningspligt.
4: Fartøjsejeren må kun anvende bådpladsen til det fartøj, der har fået tildelt friplads. Fartøjsejeren må hverken overdrage eller udlåne bådpladsen.
5: Fartøjet må ikke anvendes til permanent beboelse, opsætning af reklamer, til handel over kajen eller restaurationsdrift. Undtaget er dog charterskibe.
6: Pladsen tildeles fartøjet, og ved eventuelt ejerskifte skal der på ny ansøges om friplads.
8: Under udførelse af et fartøjs reparation eller vedligeholdelse skal ordensreglerne for havnen overholdes, og havnens område må ikke forurenes. Kaj-arealerne ud for fripladsen skal til enhver tid fremstå sømmelige. Affald mv. kan bortskaffes via renovationsordningen på Havnearealet. Eventuelle tvivlsforhold afklares ved Helsingør Havnekontor, på baggrund af forudgående høring af Historisk Havn Helsingørs koordineringsudvalg.
9: Manglende overholdelse af de nævnte regler medfører, at retten til friplads bortfalder. I tilfælde af grov overtrædelse af de nævnte regler, kan Helsingør Havne bortvise fartøjet fra havnen. I så fald skal fartøjsejeren for egen regning forhale fartøjet.
10: Fartøjet og fartøjets ejer forpligter sig til at deltage aktivt i formidlingsaktiviteter omkring de historiske skibe i havnen i samarbejde med M/S Museet for Søfart og i mindst 1 større kulturformidlende aktivitet årligt.

Gå til top