Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. På vores website bruges cookies primært til trafikmåling og optimering af sidernes indhold
Modtaget!
Åbent i dag kl. 11:00 - 17:00.

Velkommen til

Foreningen Maritimt Værksted Hal16

Hal16 er en gammel værftshal på Helsingør Kulturhavn, som Helsingør Kommune har stillet gratis til rådighed for private ejere af historiske fartøjer, som har brug for et sted, hvor man kan gå og reparere og vedligeholde fartøjerne. Hallen råder – indtil videre – ikke over hverken maskiner eller værktøj, men der er tag over hovedet og andre frivillige ildsjæle med træskibe i blodet.

Følg Hal16 på Facebook

Øresund på Langs!

Kapsejlads d. 10. august 2019! For mere information TRYK HER, og tilmeld dig direkte HER.

Skibe i Historisk Havn Helsingør

Belina er doneret til Foreningen Hal 16 af Jytte og Peter McNair, og er Hal 16s eneste fællesbåd. Derfor er det også vores kæreste eje, en båd som der nu er etableret et sejlerlaug omkring, og som vil sejle de fleste tirsdage gennem sejlsæsonen og på togter til over sommeren. Skriv til bestyrelsen.hal16@gmail.com hvis du ønsker at blive en del af lauget.

 

Anna Elise er en tomastet hajkutter, som vedligeholdes og sejles af frivillige omkring Bådforeningen af 12. april 1978. Foreningen er åben for nye medlemmer. Ønsker du at blive en del af Anna Elise kan du læse mere på deres hjemmeside www.anna-elise.dk

 

Zar er en tremastet topsejlsskonnert sejler fra 2019 charterture ud for Helsingør Havn. I dag er det skipper Morten Elmboe som sejler skibet.
(
Foto: Jens Fiskbæk)

Tre Venner

Se mere på: mfs.dk/tre-venner

 

Fyrskib nr. 17, GEDSER REV.

Fyrskib XVII blev bygget i Odense i 1895. Efter 24 år i det nordlige Øresund hvor det lå ved Lappegrunden, kom det en længere tur på værft hvor det bl.a. fik indlagt motor. Herefter fandt FYRSKIB NR XVII en ny station ved Gedser Rev, hvor det med enkelte afbrydelser lå indtil 1972.
Læs mere her: mfs.dk/fyrskibet

S/S Bjørn er en kombineret slæbebåd og isbryder, som blev bygget i 1908 og leveret til Randers havnevæsen 1909, hvor den tjente som bugserbåd og isbryder. Den var i funktion indtil 1981, hvor Foreningen til Gamle Skibes Bevarelse, Dansk Veteranskibsklub overtog S/S Bjørn for 72 kr., én krone for hvert aktivt år, under forudsætning af, at skibet blev restaureret. Foreningen havde da to skibe, S/S Skelskør og S/S Bjørn. Bjørn blev i 1998 erklæret for ”Et særligt bevaringsværdigt skib” af Skibsbevaringsfonden og i 2001 udskiltes Dansk Veteranskibsklub S/S Bjørn fra den oprindelige forening som en selvstændig forening med egen økonomi.
I dag sejler Bjørn charterturer i Øresund og omegn. Læs mere og bestil en sejltur på ss-bjoern.dk

Bliv medlem af Maritimt Værksted Hal16

Kunne du tænke dig at indgå i et fællesskab omkring bevaring af træskibe, gamle som nye, vil det glæde os at have dig som medlem af Foreningen Maritimt Værksted Hal 16, som har til huse i Hal16 på det tidligere værft i Helsingør.

Vi har tre slags medlemskab i foreningen. To aktive medlemskaber til 600 kr. årligt, som ud over adgang til Hal16 også giver stemmeret på foreningens årlige generalforsamling. Vælger du at blive støttemedlem, koster det 100 kr. årligt. Bemærk, at et støttemedlem ikke har stemmeret på generalforsamlingen.

For at blive medlem af Foreningen Maritimt Værksted Hal 16 skal du:

1. indsende nedennævnte påkrævede oplysninger om dig selv, evt. fartøj og hvilket medlemskab, du vælger i foreningen, pr. mail til adressen bestyrelsen.hal16@gmail.com:

 • Navn
 • Telefon
 • E-mail
 • Bredde

Bemærk, at hvis du ønsker et fartøj eller projekt i Hal16, skal bestyrelsen af hensyn til pladsforhold godkende dette.

2. indbetale medlemskontingentet på konto 0550 – 108153 i Sparekassen Sjælland, Helsingør afdeling.

Vi glæder os til at have dig med ‘ombord’ i Hal16.

Tilbage til indhold

Bestyrelsen for Maritimt Værksted Hal16

 • Nicolai Vædele, formand   (E-mail: nicolaiv@yahoo.com)
 • Morten Elmbo (Zar), kasserer
 • Jon Løvenstein (S/S Bjørn)
 • Ole Vistrup (Anna Elise)
 • Skipper Noach
 • Bent Hedegaard
 • Jan Ebenhardt
 • Jesper Schrøder, Helsingør Havne
 • Ulla Tofte, M/S Museet for Søfart

Tilbage til indhold

Vedtægter for Brugerforeningen af Maritimt bevaringsværksted Helsingør

 • 1 Foreningens navn

Brugerforeningen for Maritimt Værksted HAL16

 • 2 Foreningens formål

Foreningens formål er at sikre drift og udvikling af et brugerdrevet maritimt værksted i Hal16, herunder at understøtte den maritime kulturarv, samt at styrke bevidstheden om Helsingørs maritime kulturhavn blandt borgere og besøgende.

 • 3 Foreningens medlemmer

Som medlemmer af foreningen kan optages ejere af traditionelt byggede træskibe, historisk værdifulde fartøjer og træjoller.

Foreninger eller laug kan optages under foreningsmedlemskab.

Som støttemedlemmer kan optages alle med interesse for træskibe og traditionel sejlads og med engagement i bevarelsen af den maritime kulturarv.

Medlemskab er accepteret, når medlemsandragendet er indsendt til foreningens bestyrelse og kontingentet er betalt.

Bestyrelsen er bemyndiget til at ophæve et medlemskab, såfremt kontingentet ikke er betalt senest 3 måneder efter forfald.

Optagelsen af nye medlemmer besluttes af bestyrelsen. Eksklusion af medlemmer kan kun besluttes af et simpelt flertal på generalforsamlingen.

 • 4 Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt i marts måned og indvarsles med mail til medlemmerne senest 14 dage før.

Alle afgørelser ved generalforsamlingen træffes ved simpel stemmeflerhed.

Stemmeafgivelse kan ske ved skriftlig fuldmagt, dog således at hvert medlem ikke kan repræsentere mere end én stemme ud over sin egen stemme.

Alle medlemmer har stemmeret. Familiemedlemskab og foreningsmedlemskab sidestilles med medlemskab for én person.

Der udarbejdes referat af generalforsamlingen, der sammen med regnskabet udsendes til medlemmerne.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 • Valg af dirigent
 • Bestyrelsens beretning
 • Det reviderede regnskab til godkendelse
 • Forslag fra medlemmerne
 • Fastsættelse af kontingent
 • Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen
 • Valg af revisor
 • Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel. Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes med simpelt flertal.

 • 5 Kontingent

For medlemskab i foreningen betales et årskontingent, hvis størrelse fastsættes på hvert års ordinære generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen.

Årskontingentet falder i tre kategorier:

 • Personligt medlemskab
 • Familie-, forenings- eller laugsmedlemskab
 • Støttemedlemskab 
 • 6 Ledelse

Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer og 2 suppleanter. Der kan vælges op til to støttemedlemmer til bestyrelsen. M/S Museet for Søfarts direktør og Chef for Helsingør Havne (repræsentant for Helsingør Kommune) er faste medlemmer. Herudover vælges medlemmerne for to år ad gangen. Ved den første ordinære generalforsamling efter stiftelsen er 3 medlemmer på valg.

Bestyrelsesposter vælges for 2 år ad gangen. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Foreningen tegnes af formand og et andet bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen vedtager en forretningsorden.

 • 7 Hæftelse

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelsen med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

 • 8 Regnskabsår

Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. På hvert års ordinære generalforsamling fastsættes næste års kontingent af generalforsamlingen

Revision finder sted en gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Regnskabet skal forsynes med revisionspåtegning af foreningens revisor.

 • 9 Vedtægtsændringer og foreningens opløsning

Ændring af disse vedtægter, eller foreningens opløsning, kræver, at 2/3 af foreningens medlemmer stemmer herfor. Er 2/3 af foreningens medlemmer ikke til stede, kan bestyrelsen indkalde til en ny generalforsamling, der tidligst kan afholdes 5 uger efter.

På den nye generalforsamling kan vedtægterne ændres, såfremt 2/3 af de fremmødte stemmer for.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 2. november 2017.

Tilbage til indhold

Donationer skænket Maritimt Værksted i 2018

I løbet af det første år efter stiftelsen af Foreningen Maritimt Værksted Hal16 i november 2017 har foreningen modtaget en lang række meget flotte og gavmilde donationer fra borgere, virksomheder, fonde og Helsingør kommune.

Her en oversigt over de væsentligste donationer:

Donor Type af donation
Helsingør kommune Hal16 og grundindretning
Realdania Fondsmidler til indretning af fællesfaciliteter
Stark Midler til indkøb af materialer
Silvan Midler til indkøb af materialer
Peter og Jytte Mc Nair Kragejollen Bellina
A P Botveds fond Midler til Kapsejladsen Øresund på langs
Helsingør kommune Midler til Kapsejladsen Øresund på langs
Bjarne Eduard og Jørgen Grankvist Træforarbejdningsmaskiner mv.
Tømrermester Nikolaj L Larsen Værktøj – og fiskekutter
Helsingør kommune Midler til julebelysning på fartøjer i Historisk Havn
Værftsmuseet Historiske fotos til udsmykning
Rammeværkstedet, Helsingør havn Fotorammer
Tony Børgesen Tre antikke bådmotorer, dele mv.
Nordsjællands Park og Vej (Lån af) træforabejdningsmaskiner
Kronborg Marine Præmier til Kapsejladsen Øresund på langs
Ryding Marine Præmier til Kapsejladsen Øresund på langs
M/S Museet for Søfart Præmier til Kapsejladsen Øresund på langs

 

Derudover har foreningen modtaget mange forskellige typer af værktøj, arbejdsborde og grej fra en række personer i Helsingør, som alle – efter et besøg i Hal16 – har ønsket at støtte foreningen i bevaringsarbejdet. Desværre er det ikke alt, vi har givernes navne på.

Ud over de mange flotte donationer har foreningen i løbet af 2018 modtaget mange og uvurderlige hjælpende hænder fra Kulturværftet, Helsingør havne og ikke mindst M/S Museet for Søfart.

Bestyrelsen for Foreningen Maritimt Værksted Hal 16 er meget taknemmelige for alle bidrag, små som store. De er alle med til for alvor at løbe arbejdet i foreningen i gang.

Tilbage til indhold

Gå til top