Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. På vores website bruges cookies primært til trafikmåling og optimering af sidernes indhold.
Modtaget!
Åbent i dag kl. 11:00 - 17:00.

Velkommen til

Foreningen Maritimt Værksted Hal16

Hal16 er en gammel værftshal på Helsingør Kulturhavn, som Helsingør Kommune har stillet gratis til rådighed for private ejere af historiske fartøjer, som har brug for et sted, hvor man kan gå og reparere og vedligeholde fartøjerne. Hallen råder – indtil videre – ikke over hverken maskiner eller værktøj, men der er tag over hovedet og andre frivillige ildsjæle med træskibe i blodet.

Bliv medlem: Send en mail til foreningens formand, Nicolai Vædele nicolaiv@yahoo.com om hvilken medlemstype der ønskes.

Følg Hal16 på Facebook

Kom til åbent hus

Hal16 holder åbent værksted på disse lørdage: 

 • Lørdag 24. februar 2018, kl. 9-15
 • Lørdag 3. marts 2018, kl. 9-15
 • Lørdag 7. april 2018, kl. 9-15
 • Lørdag 21. april 2018 kl. 9-15

Her vil de folk, foreninger og bestyrelsesmedlemmer, som har deres gang i Hal16, dele ud af ideer, visioner og planer for Foreningen Maritimt Værksted. Besøg os på ovennævnte lørdage og få en snak om, og oplev, hvad det er, vi går og laver i Hal16.

Bestyrelsen for Maritimt Værksted Hal16

 • Nicolai Vædele, formand
 • Morten Elmbo (Zar), kasserer
 • Jon Løvenstein (S/S Bjørn)
 • Ole Vistrup (Anna Elise)
 • Skipper Noach
 • Bent Hedegaard
 • Jan Ebenhardt
 • Jesper Schrøder, Helsingør Havne
 • Ulla Tofte, M/S Museet for Søfart

Vedtægter for Brugerforeningen af Maritimt bevaringsværksted Helsingør

 • 1 Foreningens navn

Brugerforeningen for Maritimt Værksted HAL16

 • 2 Foreningens formål

Foreningens formål er at sikre drift og udvikling af et brugerdrevet maritimt værksted i Hal16, herunder at understøtte den maritime kulturarv, samt at styrke bevidstheden om Helsingørs maritime kulturhavn blandt borgere og besøgende.

 • 3 Foreningens medlemmer

Som medlemmer af foreningen kan optages ejere af traditionelt byggede træskibe, historisk værdifulde fartøjer og træjoller.

Foreninger eller laug kan optages under foreningsmedlemskab.

Som støttemedlemmer kan optages alle med interesse for træskibe og traditionel sejlads og med engagement i bevarelsen af den maritime kulturarv.

Medlemskab er accepteret, når medlemsandragendet er indsendt til foreningens bestyrelse og kontingentet er betalt.

Bestyrelsen er bemyndiget til at ophæve et medlemskab, såfremt kontingentet ikke er betalt senest 3 måneder efter forfald.

Optagelsen af nye medlemmer besluttes af bestyrelsen. Eksklusion af medlemmer kan kun besluttes af et simpelt flertal på generalforsamlingen.

 • 4 Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt i marts måned og indvarsles med mail til medlemmerne senest 14 dage før.

Alle afgørelser ved generalforsamlingen træffes ved simpel stemmeflerhed.

Stemmeafgivelse kan ske ved skriftlig fuldmagt, dog således at hvert medlem ikke kan repræsentere mere end én stemme ud over sin egen stemme.

Alle medlemmer har stemmeret. Familiemedlemskab og foreningsmedlemskab sidestilles med medlemskab for én person.

Der udarbejdes referat af generalforsamlingen, der sammen med regnskabet udsendes til medlemmerne.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 • Valg af dirigent
 • Bestyrelsens beretning
 • Det reviderede regnskab til godkendelse
 • Forslag fra medlemmerne
 • Fastsættelse af kontingent
 • Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen
 • Valg af revisor
 • Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel. Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes med simpelt flertal.

 • 5 Kontingent

For medlemskab i foreningen betales et årskontingent, hvis størrelse fastsættes på hvert års ordinære generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen.

Årskontingentet falder i tre kategorier:

 • Personligt medlemskab
 • Familie-, forenings- eller laugsmedlemskab
 • Støttemedlemskab 
 • 6 Ledelse

Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer og 2 suppleanter. Der kan vælges op til to støttemedlemmer til bestyrelsen. M/S Museet for Søfarts direktør og Chef for Helsingør Havne (repræsentant for Helsingør Kommune) er faste medlemmer. Herudover vælges medlemmerne for to år ad gangen. Ved den første ordinære generalforsamling efter stiftelsen er 3 medlemmer på valg.

Bestyrelsesposter vælges for 2 år ad gangen. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Foreningen tegnes af formand og et andet bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen vedtager en forretningsorden.

 • 7 Hæftelse

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelsen med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

 • 8 Regnskabsår

Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. På hvert års ordinære generalforsamling fastsættes næste års kontingent af generalforsamlingen

Revision finder sted en gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Regnskabet skal forsynes med revisionspåtegning af foreningens revisor.

 • 9 Vedtægtsændringer og foreningens opløsning

Ændring af disse vedtægter, eller foreningens opløsning, kræver, at 2/3 af foreningens medlemmer stemmer herfor. Er 2/3 af foreningens medlemmer ikke til stede, kan bestyrelsen indkalde til en ny generalforsamling, der tidligst kan afholdes 5 uger efter.

På den nye generalforsamling kan vedtægterne ændres, såfremt 2/3 af de fremmødte stemmer for.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den ……

 

Gå til top